Ba chính sách để tăng cường dịch vụ./サービスを高めるための3つの方針

Làm thế nào để có thể hài lòng 2 bên du học sinh Việt Nam và trường dạy tiếng Nhật ? Chúng tôi sẽ đặt tinh thần trách nhiệm lên hàng đầu.
私たちのメディアに関わるベトナム人、日本語学校ともに満足をいただけるためにはどうしたらいいのか?その心構えをここに掲げます。

Chính sách quản lý của Japago

①Chúng tôi mong muốn trở thành phương tiện truyền thông được du học sinh Việt Nam tin dùng nhất .

②Chúng toii sẽ tiếp tục theo đuổi các dịch vụ sẽ mang lại tác động tốt hơn cho sinh viên quốc tế Việt Nam.

③Chúng tôi sẽ quyết tâm nỗ lực thực hiện những kĩ năng mà không quên quan tâm đến tiêu chí của người dùng.

Japagoの運営方針

①私たちは、日本でいちばんベトナム人に愛用されるWEBサイトを目指します。

②私たちは、ベトナム人留学生により良いインパクトを与えるサービスを追求しつづけます。

③私たちは、日本語学校の発展と振興に貢献できる持続可能なシステムを構築します。

Chúng tôi sẽ quyết tâm thực hiện những nổ lực kỹ lưỡng mà không quên quan tâm đến tiêu chí của người sử dụng.
以上のことを、ユーザー視点を忘れることなく、徹底して取り組むことを決意します。